Nodyn Preifatrwydd

Privacy Notice

Mae'r ysgol yn prosesu gwybodaeth bersonol am ddisgyblion a'u teuluoedd i gefnogi dysgu disgyblion a monitro cyrhaeddiad, i ddarparu gofal bugeiliol a chadw plant yn ddiogel. Rydym hefyd yn prosesu gwybodaeth bersonol i fodloni'r dyletswyddau statudol a roddwyd arnom gan Lywodraeth Cymru, i weinyddu teithiau a gweithgareddau dewisol yr ysgol, a chyflwyno gwasanaeth arlwyo'r ysgol.

 

Mae'r ysgol yn cymryd ei chyfrifoldebau o dan y gyfraith diogelu data yn ddifrifol iawn, a bydd yn storio a defnyddio pob gwybodaeth bersonol yn ddiogel, gan ei gwaredu pan nad oes ei hangen mwyach. Gellir rhannu gwybodaeth bersonol yn ddiogel at ddibenion clir gyda sefydliadau eraill megis Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Llywodraeth Cymru, neu bartneriaid allanol eraill (ee  Awdurdodau Lleol eraill, Byrddau Iechyd, a Thribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ) sy'n darparu gwasanaeth i ddisgyblion / teuluoedd. Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol, gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar wybodaeth a'r hawl i gwyno.

 

Am ragor o wybodaeth am eich hawliau a sut rydym yn prosesu'ch gwybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol:
Ysgol Bro Sannan processes personal information about pupils and their families to support pupil learning and monitor attainment, to provide pastoral care, and to keep children safe. We also process personal information to meet the statutory duties placed upon us by Welsh Government, to administer optional school trips and activities, and to deliver the school catering service.

The school takes its responsibilities under data protection law very seriously, and will store and use all personal information securely, disposing of it when no longer required. Personal information may be shared securely for clear purposes with other organisations such as Caerphilly County Borough Council, Welsh Government, or other external partners (e.g. other Local Authorities, Health Boards, and Special Educational Needs Tribunal Wales) that provide a service to pupils/families. You have a number of rights in relation to your personal information, including the right of access to information and the right of complaint.

For further information on how we process your information and your rights please click the following link: